ANNULERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ANNULERING
Annulering is alleen mogelijk door het sturen van een e-mail (info@aandachtvoorpesten.nl) naar Aandacht voor Pesten.
Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang brengen wij € 250,- (incl. BTW) inschrijf- en annuleringskosten in rekening.
Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang brengen wij € 750,- (incl. BTW) inschrijf- en annuleringskosten in rekening.

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang brengen wij € 1000,- (incl. BTW) inschrijf- en annuleringskosten in rekening.

Wanneer je niet in staat blijkt, door welke omstandigheden dan ook, gebruik te maken van VIP Livepakket bestaat de mogelijkheid om je in bepaalde gevallen kosteloos te laten vervangen door een ander. Je dient hierover per e-mail contact met Aandacht voor Pesten op te nemen om vooraf goedkeuring te verkrijgen.
Wanneer je hier geen gebruik van maakt blijft de betalingsverplichting van € 750,- (incl. BTW) onveranderd bestaan.

DISCLAIMER
Op generlei wijze kan een deelnemer Aandacht voor Pesten verantwoordelijk stellen voor het geen doorgang vinden van het VIP Liveprogramma. Aandacht voor Pesten behoudt zich het recht voor curricula te wijzigen.
Bij (ernstige) ziekte of overlijden van persoon of personen die de livebijeenkomst begeleiden, behoudt Aandacht voor Pesten zich het recht om het te verplaatsen en zal geen restitutie worden gegeven.

VOORWAARDEN T.A.V. INSCHRIJVING
Ik heb veertien dagen bedenktijd vanaf het moment van ondertekening van dit inschrijvingsformulier. Ik ben ingeschreven op het moment dat dit formulier door mij is ondertekend en is ontvangen door Aandacht voor Pesten. Dit betekent voor mij dat ik de verplichting op mij neem tot het betalen van het volledige bedrag van het VIP Livepakket.

BETALING
Het totale bedrag van € 3021,37 incl. BTW dient, uiterlijk drie weken voor aanvang van het VIP Liveprogramma, onder vermelding van VIP Livepakket en je naam overgemaakt te worden op bankrekeningnummer: NL42RABO 0371 012 368 t.n.v. Bureau B&D

Aandacht voor Pesten is onderdeel van Bureau B&D V.O.F: KvK-nummer 81507356